2013, ഒക്‌ടോബർ 13, ഞായറാഴ്‌ച

പ്രണയത്തിനു -കവിത


                                       

1 അഭിപ്രായം: